Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen en levering

1. Aanbiedingen en prijsopgave binden RC Discounter niet.
2. Een order komt pas tot stand indien er uitvoering aan een order wordt gegeven. RC Discounter behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren. Indien een besteld artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn, wordt de afnemer op de hoogte gehouden voor wijzigingen.

Artikel 2. Aflevering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering af magazijn van RC Discounter.
2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer nadat RC Discounter hem heeft verwittigd. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Indien RC Dscounter een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 3. Garantie
1. RC Discounter garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan RC Discounter.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4. Het factuurbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de afnemer de zaak binnen 7 dagen na ontvangst aan ons te worden gemeld info@rcdiscounter.nl Bij retourzending dient u er rekening mee te houden dat u uw product in de orginele verpakking, met alle toebehoren en de aankoopbon, retourneert. De kosten welke u maakt voor retournering zijn altijd voor uw rekening.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is RC Discounter niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de afnemer uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van het geen aan de afnemer is verkocht en geleverd.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
1. RC Discounter blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 5. Prijzen
1. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen zijn de afleverings,- rembourskosten ten laste van de afnemer. Kortingen worden eenmalig verleend. Eerder gegeven kortingen geven geen recht op herhalingskorting.

Artikel 6. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen gestelde termijn na factuurdatum, op een door RC Discounter aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd en d.m.v. ideal, paypal, mastercard, visacard en voorbetaling.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
6. Indien RC Discounter aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.
8. De afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien door RC Discounter geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van RC Discounter jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de RC Discounter beperkt tot vervanging van de zaak.
3. Onverminderd het bovenstaande is RC Discounter niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.

Artikel 8. Overmacht
1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

RC Discounter © 2019 | Install & design by Dymago | Powered By OpenCart